Czasami historii nie trzeba czytać. Wystarczy zobaczyć.

Skumulowana inflacja CPI w USA na podstawie danych z US Bureau Of Labour Statistics

Przerywaną linią oznaczono datę 13-15.08.1971 kiedy to ówczesny prezydent USA wdzięcznie wytłumaczył, że „We must protect the position of American Dollar” i tymczasowo – jak się okazuje na 50 lat bez wzmianek o zakończeniu na 31.08.2021 – zawiesił wymienialność dolara na złoto, tym samym diametralnie zmieniając globalny system walutowy skonstruowany w Bretton Woods w 1944 roku.

Ze strony Fed:

„The mission of the Federal Reserve System is to foster the stability, integrity, and efficiency of the nation’s monetary, financial, and payment systems so as to promote optimal macroeconomic performance. to the public, the U.S. government, and the financial community that is consistent with its mandate.”

Co można tłumaczyć:

Misją Systemu Rezerwy Federalnej jest wspieranie stabilności, integralności i wydajności krajowych systemów monetarnych, finansowych i płatniczych, tak aby promować optymalne wyniki makroekonomiczne. opinii publicznej, rządu USA i społeczności finansowej, która jest zgodna z jego mandatem.”

Choć jest to właściwie niewytłumaczalne w kontekście grafiki powyżej. 😉

Ze strony NBP:

„Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto, nadzoruje systemy płatności w Polsce.”

Nie należy mylić więc stabilności, ze stabilnością… systemu bankowego.

Nie należy mylić bezpieczeństwa z bezpieczeństwem… systemu bankowego.

Prawidłowości rządzące wykresem powyżej są dość oczywiste.

Jak korzystamy z tej inflacyjnej prawidłowości?

Na dwa sposoby:

PK