Doradztwo w Doborze Instrumentów i Rozwiązań Finansowych
Na podstawie analizy finansowej lub wskazanego przez Klienta celu dokonujemy analizy i prezentacji możliwych rozwiązań. Podejmujemy się pełnej ewaluacji rentowności produktów finansowych uwzględniając aspekty takie jak:
 • wartość pieniądza w czasie
 • otoczenie podatkowe i prawne
 • ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających realizację wyznaczonych celów
 • kosztowe parametry umów finansowych
 • wpływ przyjętej strategii na płynność finansową Klienta (symulacja płynności)
 • monitoring i zarządzanie ryzykiem w portfelu klienta w czasie
Usługi rachunkowe / Księgowość

Obsługujemy Klientów firmowych bez ograniczeń. W ramach współpracy księgowej otrzymujesz:

 1. Doradcę prowadzącego (opcjonalnie), który prowadzi sprawy Twojej firmy, komunikację z księgową/księgowym, wspiera Twoje aktywności gospodarcze.
 2. Bezpośredni kontakt z księgowym prowadzącym (nie rotujemy kadr, zapewniamy optymalne warunki pracy księgowym, dzięki temu możemy gwarantować stabilną obsługę).
 3. Nasza obsługa może być w całości zdigitalizowana – jesteś obsługiwany on-line.
 4. Jasne i transparentne zapisy w umowie – wyceniamy usługę tak, aby w toku współpracy nie powstawały koszty dodatkowe.
 5. Gwarantujemy obsługę księgowego podczas kontroli skarbowych.
 6. Udostępniamy Ci szereg rozwiązań, które podnoszą efektywność działania firmy.
 7. Wspieramy naszych stałych kontrahentów przez tzw. pakiety płynnościowe.
 8. Dzięki unikalnej strukturze FPP Group otrzymujesz wsparcie księgowego, doradcy podatkowego, finansowego i zewnętrzny dział prawny.
 9. Elastyczność – dzięki indywidualnemu podejściu możemy ułożyć usługę dokładnie tak, jak tego oczekujesz.

W celu uzyskania oferty należy skontaktować się z nami telefonicznie lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego/ wiadomości e-mail.

Inwestycje

Po zabezpieczeniu bieżącej i przyszłej płynności finansowej oraz wydzieleniu nadwyżek finansowych podejmujemy się tworzenia strategii inwestycyjnej.

Rynek w tym segmencie oferuje wiele rozwiązań, niektóre z nich można określić mianem wręcz „egzotycznych”:

Zajmujemy się rzetelną analizą instrumentów inwestycyjnych, papierów wartościowych, a także aktywów niefinansowych.

Tworzymy i monitorujemy strategie inwestycyjne oparte o:

 • akcje i inne papiery wartościowe
 • udziały w przedsięwzięciach gospodarczych
 • nieruchomości
 • papiery dłużne (obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne)
 • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)
 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)
 • Fundusze Parasolowe
 • Fundusze Indeksowe: Exchanage Traded Funds (ETFs)
 • lokaty bankowe
 • alkohole inwestycyjne
 • inwestycje w metale szlachetne
 • inwestycje alternatywne: sztuka
 • inne (gdyż bezzasadne wydaje się tworzenie listy wszelkich dostępnych możliwości)

Niejednokrotnie stworzenie strategii inwestycyjnej wymaga pracy specjalistów o określonych kwalifikacjach jak np. Doradca Inwestycyjny Doradca Podatkowy, Prawnik. W takiej sytuacji Doradca Finansowy prowadzący Państwa sprawy aranżuje odpowiednie spotkania i/lub pozyskuje niezbędne informacje.

Pozyskanie Korzystnego Kredytu Bankowego
Kredyt sam w sobie generuje uszczuplenie majątku netto Klienta co jest sprzeczne z ideą działalności FPP. Nie mniej, w określonych warunkach rozwiązanie to umożliwia uzyskanie dźwigni finansowej i zakup istotnych z punktu widzenia cyklu życia elementów majątku. Najprostszy przykład to oczywiście zakup nieruchomości. Zajmujemy się:
 • analizą rentowności inwestycji w daną nieruchomość
 • przygotowaniem Klienta do wnioskowania o kredyt w danym banku (optymalny czas na rozpoczęcie tych prac to 6-12 miesięcy przed planowanym wnioskiem o kredyt)
 • Analizą i przedstawieniem dostępnych ofert bankowych.
 • Pomocą w wyborze najkorzystniejszej dostępnej oferty kredytowania.
 • Doprowadzeniem klienta do wypłaty kredytu.
 • Monitoringiem umowy (w celu dopilnowania terminów dostarczenia określonych dokumentów po wypłacie kredytu do banku oraz ewentualnej optymalizacji kosztowej poprzez refinansowanie)
Plan Finansowy
Planowanie Finansowe to proces tworzenia i realizacji Indywidualnego Planu Finansowego odpowiadającego wyznaczonym przez Ciebie celom i możliwościom finansowym. We współpracy z Doradcą dokonasz:
 • Analizy bieżącego przepływu finansowego i jego optymalizacji (jeśli powstaje niedobór) lub gospodarowania nadwyżek (jeśli przepływ jest dodatni)
 • Wyznaczenia i ewaluacji istotnych dla Ciebie celów.
 • Opracowania parametrów, które powinny posiadać Twoje umowy finansowe.
 • Opracowania strategii umożliwiającej realizację Twoich celów w najbardziej efektywny dostępny sposób.
 • Selekcji i analizy dostępnych na rynku rozwiązań.
 • Analizy wpływu ewentualnych zdarzeń losowych na Twój majątek netto.
 • Przygotowania zabezpieczenia Twojej bieżącej i przyszłej płynności finansowej. Dobór ubezpieczeń lub odpowiednia alokacja kapitału.
 • Optymalizacji podatkowej – wyporu optymalnej, zgodnej z regulacjami prawnymi ścieżki realizacji Twoich planów.
 • Zabezpieczenia przyszłości emerytalnej.
 • Wypracowania strategii pomnażania nadwyżek kapitałowych lub redukcji zadłużenia.
 • Planowania sukcesji majątku (planowanie spadkowe).
 • Wprowadzenia wybranych instrumentów i rozwiązań do Twojego Indywidualnego Planu Finansowego.
 • Monitoringu i modyfikacji w czasie wybranych rozwiązań.
Audyt Finansów Osobistych
Trudno z góry założyć, iż istnieje między nami pole do współpracy. Nie jesteśmy zwolennikami rozwiązań „idealnych dla każdego”, gdyż takie zwyczajnie nie istnieją. Sytuacja i plany każdego z nas są dalece zindywidualizowane. Proponujemy więc, krótkie spotkanie z Konsultantem Finansowym FPP, który pomoże zebrać informacje dotyczące posiadanych przez Ciebie umów i celów finansowych oraz nadać im wymiar liczbowy. Po spotkaniu otrzymasz raport dotyczący sytuacji finansowej i informacje o możliwych do wprowadzenia zmianach. Dopiero, kiedy poznasz „liczby’ zaproponujemy Ci zaangażowanie do współpracy Doradcy Finansowego, który od tej pory będzie odpowiedzialny za prowadzenie Twojego planu finansowego oraz zlecanie pracy Doradcom Podatkowym, Inwestycyjnym bądź Prawnikom w zależności od skali Twoich potrzeb. Wszystko to w ramach jednej kompleksowej usługi.
Analiza Finansowa
Spotkanie lub szereg spotkań mających na celu zdefiniowanie Twoich celów, priorytetów oraz umów finansowych zawartych dotychczas i podjętych w czasie Audytu Finansów Osobistych. Według nas, praca na tym etapie jest olbrzymią odpowiedzialnością, dlatego delegujemy na spotkania Doradców o udokumentowanych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu. Analiza Finansowa jest pierwszym etapem tworzenia Planu Finansowego. Na tym etapie współpracujesz z Doradcą Finansowym posiadającym stosowne uprawnienia i kompetencje.
Planowanie Emerytury
Jeden z kluczowych aspektów każdego Planu Finansowego. Być może jest to jedyna kwestia, którą chciałbyś poruszyć.
 • analiza posiadanych umów zabezpieczających przyszłość emerytalną i/lub należnych świadczeń socjalnych
 • wyliczenie hipotetycznej emerytury z ZUS i OFE
 • określenie tzw. luki emerytalnej, czyli kwoty, która jest potrzebna abyś mógł żyć na emeryturze na określonym poziomie
 • plan gromadzenia oszczędności i/lub majątku (np. nieruchomości), który posłuży jako Twój Prywatny Fundusz Emerytalny
 • optymalizacja podatkowa planu emerytalnego
 • plan ewentualnej sukcesji pozostawionego majątku
Redukcja Kosztów Obsługi Długu
Zdarza się, iż zawierane w różnym czasie, przy różnych warunkach rynkowych umowy kredytowe generują zbędne lub nadmierne koszty. Istnieje szereg możliwości umożliwiających optymalizację takich umów. (np. konsolidacja, refinansowanie) Zanim zaczniemy pracować nad zwiększeniem majątku netto musimy doprowadzić koszty obsługi długu do minimum.
Continuity & Quality - Gwarancja ciągłości i jakości usługi.
Stworzyliśmy model obsługi oparty o tzw. Indywidualny Plan Finansowy. W uproszczeniu jest to backup (kopia zapasowa) danych o Twoich umowach finansowych, ich ocena bieżąca i plan realizacji wyznaczonych celów. Właściwie wszystko co uznasz za potrzebne do ujęcia jako Twoje finanse, ale zebrane w opracowany przez FPP Group, uporządkowany sposób. Cokolwiek się wydarzy, stajemy się powiernikiem Twoich spraw finansowych, np. w przypadku Twojej niezdolności do działania instruujemy Twoich bliskich o zabezpieczeniach, które dla nich przygotowaliśmy na tę okoliczność. Istnienie Indywidualnego Planu Finansowego (IPF) jest gwarantem ciągłości obsługi. Cokolwiek stanie się Tobie, cokolwiek stanie się nam, przyjęte założenia będą realizowane na podstawie swoistej instrukcji opracowanej w formie IPF. Jakość gwarantuje nasza polityka kadrowa, mamy proste i praktyczne zasady:
 • Certyfikacja – do obsługi delegujemy osoby posiadające certyfikację lub licencje niezależnych instytucji i organizacji branżowych.
 • Wykształcenie – wszyscy pracownicy naszej firmy posiadają wykształcenie kierunkowe: finanse, ekonomia, IT, podatki, prawo.
 • Doświadczenie – doradca prowadzący Klienta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze, który prowadzi dla Klienta i spełniać wszystkie pozostałe wymagania.
 • Praktyka – paradoksalnie to najtrudniejsze, co musi posiadać członek naszego zespołu. Hipokryzja na rynku usług finansowych jest powszechna – doradcy od inwestycji często nie inwestują nawet ułamka kwot, które inwestują ich Klienci. Nie spędzamy dni „na słuchawce” poszukując kolejnych Klientów, w naszym zespole są ludzie osiągający ponad 50% własnych dochodów z obrotu kapitałem i takich delegujemy do rozmowy o inwestycjach z naszym Klientem.

Warszawa

Marszałkowska 53/5
00-676 Warszawa
KRS: 626076 NIP: 7010591934

 

Telefon

+48 509 937 726

(84) 307 03 70